image


П Р А В И Л Н И К

устройството и дейността

на Центъра за професионално обучение към

Университета по библиотекознание и информационни технологии

София


София, 2015 г

Раздел I.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. Правилникът за устройството и дейността на Центъра за професионално обучение към Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ), наричан по-нататък "Центърът", определя целта и задачите, системата за управление на дейността по професионално обучение, организационната структура, участниците в професионалното обучение, организацията на професионалното обучение, осигуряването на качеството на професионалното обучение, финансирането, информационната система, документацията и архива на Центъра.

Чл. 2. (1) По смисъла на чл. 20 и чл. 22, ал. 3 на Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО), Центърът е обособено структурно звено към УниБИТ.

(2) Взаимоотношенията на Центъра с държавните и общинските органи и с юридическите и физическите лица, се осъществяват чрез „Университета по библиотекознание и информационни технологии“

Чл. 3. Центърът осъществява своята дейност в съответствие със ЗПОО, с лицензията за извършване и удостоверяване на професионално обучение, издадена от Националната агенция за професионално образование (НАПОО), с правилника на УниБИТ, както и съобразно този правилник.


Раздел II.

ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА ЦЕНТЪРА


Чл. 4. Основна цел на Центъра е да спомага за повишаване на качеството и заетостта на човешките ресурси чрез овладяване на съвременни професионални знания, умения и добри практики.

Чл. 5. (1) Основните задачи на Центъра са, чрез създаване на условия за достъп до непрекъснато широкообхватно професионално обучение и за усъвършенстване и осъвременяване на професионалната квалификация, да се осигури:

 1. професионална квалификация, адекватна на актуалните нужди на икономиката и подпомагаща мобилността на работната сила, в съответствие с Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот и Европейската референтна рамка за осигуряване на качеството на професионалното образование и обучение;

 2. проактивна квалификация на административния и управленски персонал и формиране на мотивационна система за учене през целия живот;

 3. формиране на ключови компетентности, като инструмент за личностно и социално развитие, съгласно Европейската референтна рамка.

(2) Центърът осъществява начално и непрекъснато професионално обучение на лица, навършили 16 години, по рамкови програми по чл. 10, ал. 3 и чл. 12 от ЗПОО:

 1. рамкови програми А за начално професионално обучение с придобиване на първа степен на професионална квалификация;

 2. рамкови програми Б за начално професионално обучение с придобиване на втора степен на професионална квалификация;

 3. рамкови програми Д за начално професионално обучение с придобиване на квалификация по част от професия;

 4. рамкови програми Е за непрекъснато професионално обучение за актуализиране или разширяване на придобита професионална квалификация, както и за придобиване на трета степен на професионална квалификация.

Чл. 6. (1) Центърът провежда професионално обучение по професиите от областите на образование и професионалните направления, за които е получена лицензия от НАПОО.

Чл. 7. Валидиране

 1. Център за професионално обучение към УниБИТ валидира знания по лицензираните от НАПОО професии съгласно Наредба №2 от 13.11.2014г. за условията и реда за валидиране на знания, умения и компетентности, Обн. ‐ ДВ, бр. 96 от 21.11.2014 г.


  Раздел III.

  СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА ПО ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА НА ЦЕНТЪРА


  Чл. 8. Управлението на дейността на Центъра се осъществява от Директора на Центъра.

  Чл. 9. (1) Директорът на Центъра има следните правомощия:

  1. отговаря за цялостната дейност на Центъра;

  2. организира непосредствено дейността и осъществява оперативното ръководство на Центъра;

  3. осъществява целите и задачите в конкретното професионално обучение за постигане на ефективен квалификационен процес;

  4. осъществява връзка със социални партньори, работодатели, фирми и други заявители на професионално обучение;

  5. подготвя Годишен план за дейността на Центъра; Годишен бюджет на Центъра и Годишен отчет за дейността на Центъра;

  6. одобрява преподавателските и консултантските екипи за провеждане на професионалното обучение;

  7. утвърждава учебната документация на квалификационните курсове: учебните планове и програми; графиците за провеждане на квалификационните курсове; документацията за изпитите за завършване на професионалното обучение по чл. 24 и изпитните материали – конспекти, билети, индивидуални практически занимания и пр.;

  8. подписва свидетелствата за професионална квалификация и удостоверенията за професионално обучение, както и техните дубликати;


   Чл. 10. Организационните звена на Центъра са:

   1. Учебно звено;

   2. Административно звено;

   Чл. 11. (1) Учебното звено:

   1. осъществява учебно-методическата и организационно-техническата подготовка на квалификационните курсове и организира провеждането им;

   2. съставя и архивира учебната документация;

   3. следи за качеството на професионалното обучение и отчита резултатите от

   него.

 2. Персоналът на учебното звено включва експерт по методическо осигуряване

  на обучението.

 3. Експертът по методическо осигуряване на обучението:

 1. прави предложения за дейността на Центъра по отношение на предлаганите квалификационни курсове и тяхното съответствие с потребностите от обучение и квалификация;

 2. координира адаптирането на учебните програми към спецификата на конкретното професионално обучение и разработването на учебната документация на квалификационните курсове;

 3. предлага преподавателските и консултантските екипи за провеждане на квалификационните курсове;

 4. организира провеждането на входни тестове за кандидатите за обучение в случаите, когато това е предвидено в учебната документация на квалификационните курсове;

 5. разработва графиците за провеждане на квалификационните курсове и следи за изпълнението им;

 6. създава непосредствената организация на квалификационния процес в съответствие с приетите учебни програми;

 7. координира дейността на преподавателите, консултантите и курсистите;

 8. следи за качественото провеждане на квалификационната дейност и контролира и оценява работата на преподавателите и консултантите;

 9. оформя, разработената от преподавателите документацията за изпитите за завършване на професионалното обучение по чл. 24;

 10. организира провеждането на изпитите за завършване на професионалното обучение по чл. 24.


Чл. 13. (1) Административното звено:

 1. организира рекламата на предлаганите квалификационни курсове;

 2. извършва привличането и приемането на кандидатите;

 3. оформя документацията по професионалното обучение;

 4. поддържа архива на Центъра;

(2) Персоналът на административното звено включва:

 1. Технически секретар

 2. Счетоводител


 1. Техническият секретар:

  1. извършва деловодната работа на Центъра;

  2. подготвя и разпространява информационни материали за предлаганите квалификационни курсове;

  3. подготвя документите за придобита професионална квалификация;

  4. поддържа архива на Центъра;


 2. Счетоводителят:

  1. осъществява паричния поток, осчетоводяването на постъпленията и разходите;

  2. съставя и отчита Годишен бюджет на Центъра;

  3. извършва подготовка на договорите със заявителите на обучението и на план- сметките за квалификационните курсове;

 1. оформя договорите и хонорарните сметки с преподавателите и консултантите;

 2. изплаща хонорарите на преподавателите и консултантите и заплатите на служителите на Центъра;

 3. осъществява финансовите операции

 4. осъществява взаимоотношенията с Националната агенция по приходите и Националния осигурителен институт.

Чл. 14. (1) Експертният съвет е помощен колективен орган за научно и методическо ръководство на учебния процес в Центъра.

 1. Експертният съвет обсъжда и решава основни учебно-методически въпроси по квалификационната дейност в съответствие със съвременните тенденции в ученето през целия живот.

 2. Съставът на Експертния съвет включва:

  1. двама външни експерти, които е желателно да са хабилитирани лица;

  2. директора на Центъра;

  3. експерта по методическо осигуряване на обучението;

 3. Председател на Експертния съвет е директорът на Центъра.

 4. В заседанията на Експертния съвет могат да участват преподаватели в квалификационните курсове, консултанти, представители на държавни образователни институции, неправителствени организации, висши училища, обучаващи организации, фирми, работодатели, социални партньори или чуждестранни организации, работещи по професионалните направления на Центъра.

 5. Експертният съвет провежда заседания най-малко два пъти в годината.

 6. Решенията на Експертния съвет се взимат с обикновено мнозинство.


Раздел ІV.

УЧАСТНИЦИ В ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ


Чл. 15. (1) Преподавател в квалификационен курс в Центъра може да бъде лице, което отговаря на изискванията, посочени в съответното Държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професия.

 1. Преподавателските екипи се формират въз основа на селекция според професионалното направление и учебното съдържание на квалификационния курс.

 2. Всеки преподавател може да осъществява обучение в един или повече квалификационни курсове, съответстващи на неговата професионална квалификация.


Раздел V.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ


Чл. 16. (1) В съответствие с чл. 17, ал. 2 от ЗПОО, организационната форма за обучение в Центъра е квалификационен курс.

 1. Квалификационни курсове се организират в дневна, вечерна, индивидуална, самостоятелна, дистанционна форма на обучение и обучение чрез работа (дуално обучение). Формата на обучение се определя за всеки квалификационен курс в зависимост от неговата специфика и се вписва в учебната му документация.

 2. Продължителността на квалификационния курс се определя с учебната му документация.

 3. Центърът провежда квалификационни курсове целогодишно в зависимост от нуждите за професионално обучение.


Чл. 17. Квалификационни курсове се организират:

 1. при наличие на достатъчен брой кандидати за формиране на група;

 2. при заявка от възложител (работодател, синдикална или неправителствена организация); възложителят сключва договор с Центъра за условията на провежданото професионално обучение и дължимата цена за обучението;

 3. при възложен квалификационен курс в резултат на договор или спечелена конкурсна процедура за професионално обучение;

 4. като част от дейността по български и международни проекти и програми.


Чл. 18. (1) Информацията за предлаганите квалификационни курсове, организирани по реда на чл. 22, т. 1, се публикува в информационни дипляни, брошури и сайта на Центъра.

 1. Информацията за предлаганите курсове, организирани по реда на чл. 22, т. 2,

  3 и 4, се предоставя на потенциалните курсисти от възложителя, като Центърът осигурява подходящи информационни материали.

 2. В информационните материали се посочват темата, началото и края на квалификационния курс, мястото на провеждане на квалификационния курс, основните модули, включени в обучението, реда за подаване на молби за участие, адрес и телефон за контакт.

 3. Същата информация се въвежда и в Информационната система на НАПОО като предлагани курсове.


Чл. 19. Формата на обучение по чл. 21, ал. 2 се избира от курсистите при подаването на заявленията за участие в квалификационен курс в съответствие с възможностите, предлагани в учебната документация на квалификационния курс.


Чл. 20. Продължителността на учебната седмица се определя в зависимост от формата на обучение и се посочва в учебната документация на квалификационния курс.


Чл. 21. (1) Продължителността на учебния час е в зависимост от формата на обучение.

 1. за дневна форма на обучение - 45 минути за теоретично обучение, 50 минути за учебна практика и 60 минути за производствена практика;

 2. за вечерна форма на обучение - 40 минути за теоретично обучение; 50 минути за учебна практика и 60 минута за производствена практика.

(2) Учебните часове в присъствените форми на обучение (дневна и вечерна) се организират в учебни блокове, чиято продължителност се определя индивидуално в учебните програми на квалификационните курсове.


Чл. 22. (1) Учебната документация за всеки квалификационен курс съдържа:

 1. име на квалификационния курс;

 2. рамкова програма, по който се провежда квалификационния курс;

 3. документ, получаван при успешното завършване на квалификационния курс;

 1. Учебните планове и програми се разработват в съответствие със съвременните тенденции в професионалното обучение, като се съобразяват с иновациите в съответната професионална област и с актуалните изисквания на работодателите.

 2. Учебните планове и програми за квалификационни курсове, провеждани по рамкови програми А, Б и Е, се разработват в съответствие с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии.


Чл. 23. (1) Право на обучение в квалификационен курс, организиран от Центъра, имат лицата, които:

 1. са навършили 16 години;

 2. отговарят на изискванията за здравословно състояние, определени в държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по съответната професия;

 3. притежават входящо минимално образователно равнище, необходимо за придобиването на съответната степен на професионална квалификация;

 1. Кандидатите за курсове, организирани по реда на чл. 22, т. 1, подават заявление до директора на Центъра в сроковете, указани в информационните материали за съответния квалификационен курс.

 2. В случаите, в които е проведено предварително установяване на входящо квалификационно равнище, групите се сформират по нива на база сходни входящи знания и умения на кандидатите.


Чл. 24. (1) Завършването на професионалното обучение се извършва чрез:

 1. полагане на изпит по теория и практика на професията по реда на чл. 33, ал. 2 и 3 от ЗПОО - за обучение в квалификационните курсове, провеждани по рамкови програми А и Б и по рамкови програми Е за придобиване на степен на професионална квалификация;

 2. полагане изпит - тест и практическо задание, определени в конкретната учебна документация на квалификационния курс за обучение в квалификационни курсове, провеждани по рамкови програми Д и по рамкови програми Е за актуализиране или разширяване на придобитата професионална квалификация.

 1. Изпитите по ал. 1, т. 1 се провеждат от комисия, формирана в съответствие с чл. 35 от ЗПОО.

 2. Комисията по ал. 2 се назначава от Директор на Центъра, не по-късно от 5 работни дни преди датата за провеждане на изпита.

 3. Изпитите по ал. 1, т. 2 се провеждат от комисия, която се назначава от Директора на Центъра, най-малко 2 дни преди провеждането на изпита.

 4. Комисията по ал. 4 се състои от най-малко 3 души – преподаватели или други лица, извършващи професионална подготовка, които притежават квалификация в съответната област. В случаите, в които обучението се провежда по заявка от възложител, единият от членовете на комисията е представител на възложителя при спазване изискванията на чл. 35, ал. 3 от ЗПОО.

 5. В срок от 24 часа след провеждане на изпитите комисиите по ал. 2 и ал. 4 представят протокол за резултатите от проведените изпити, подписан от всички членове на комисията, като крайната оценка се приравнява към шестобалната система.

 6. Курсистите, които не са положили успешно изпитите, могат да се явят на допълнителни изпити на дати, определени от Директора на Центъра, при спазване реда на ал. 3 и 4.

 7. При необходимост, на курсистите по ал. 7 могат да бъдат предоставени допълнително часове за консултации или практическа работа.


  Чл. 25. (1) Курсистите, положили успешно изпитите за завършване на обучението, получават документ, както следва:

  1. Свидетелство за професионална квалификация за съответната степен на професионална квалификация, по образец, съответстващ на изискванията на чл. 38, ал. 4 от ЗПОО - за обучение в курсове, провеждани по рамкови програми А и Б и по рамкови програми Е за придобиване на степен на професионална квалификация;

  2. Удостоверение за професионално обучение, по образец, съответстващ на изискванията на чл. 38, ал. 4 от ЗПОО - за обучение в квалификационни курсове, провеждани по рамкови програми Д и по рамкови програми Е за актуализиране или

  разширяване на придобитата професионална квалификация.

  1. Курсисти, които не са се явили на изпитите за завършване на обучението или не са ги положили успешно, могат при поискване да получат Удостоверение за участие в квалификационен курс, по образец на Центъра.


   Раздел VІ.

   ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ


   Чл. 26. Качеството на обучението се осигурява чрез:

   1. проучвания и анализи на потребностите от професионално обучение;

   2. изготвяне на ефективни учебни планове и учебни програми, съобразени със съвременните изисквания и добрите световни практики в обучението на възрастни;

   3. подбиране на висококвалифицирани преподаватели и консултанти;

   4. използване на активни форми, методи и техники на обучение и на съвременни учебно-технически средства;

   5. мотивиране на обучаемите за задълбочено и трайно усвояване на професионалните знания, умения и нагласи;

   6. прилагане на ефективни форми, методи и техники за проверка и оценка;

   7. прилагане на действена система за контрол и периодична оценка на качеството на обучението и своевременно предприемане на необходимите коригиращи действия;

   8. адекватна научна и информационна осигуреност на процеса на професионалното обучение;

   9. партньорство и сътрудничество със сродни образователни институции у нас и чужбина в областта на професионалното обучение на възрастни.

   Чл. 27. (1) Контролът върху качеството на квалификационния процес се осъществява чрез вътрешен и външен мониторинг на обучението.


   Раздел VІІ.

   ФИНАНСИРАНЕ НА ЦЕНТЪРА


   Чл. 28. (1) Финансирането на Центъра се осъществява от сумите постъпили от обучение и от финансови средства по проекти от национални и международни програми.

   1. ЦПО към УниБИТ позволява внасяне на таксите на 2 части по предварителна договорка.

   2. При отписване по собствено желание на обучаемото лице таксата за обучение НЕ СЕ ВРЪЩА.

   3. Центърът поддържа текущо записи в Информационната система на НАПОО и подава годишна информация за дейността си през предходната година, съгласно член 22,ал.8 от ЗПОО.


Раздел VІІІ.

ДОКУМЕНТАЦИЯ И АРХИВ


Чл. 29. (1) Центърът води задължителна документация и я съхранява в срокове, предвидени в Закона за народната просвета, Правилника за неговото прилагане и други

нормативни актове и рамкови документи в областта на документацията за професионално образование и обучение.

Чл. 30. (1) Воденето, поддържането и съхраняването на архива се извършва от административното звено на Центъра, въз основа на заповед на Директора на Центъра.

(2) Воденето и съхранението на документите в Центъра се извършва в съответствие с Наредба № 4 от 16.04.2003 г. за документите за системата на народната просвета, издадена от министъра на образованието и науката (ДВ., бр. 41 от 08.05.2003 г.) и Закона за защита на личните данни.


Раздел IX. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Правилникът е отворена система и при необходимост може да се актуализира.


Правилникът за устройството и дейността на Центъра за професионално обучение към Университета по библиотекознание и информационни технологии е утвърден от Академичен съвет при УниБИТ на 29.06.2015г. и влиза в сила след получаване на лицензията от НАПОО.