ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТИТЕ, ИЗПЪЛНЯВАНИ ОТ ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ (ЦПО) КЪМ УНИБИТ

 

Центърът за професионално обучение (ЦПО) към УниБИТ е лицензиран от Национална Агенция за Професионално Образование и Обучение към Министерски съвет с Лицензия № 2015121282 от 24.02.2016 г.

От 2017 г. ЦПО към УниБИТ е одобрен за доставчик на професионално обучение с ваучери по всички лицензирани към Центъра професии, както и по ключовите компетентности - дигитална грамотност и изучаване на английски език.

Центърът за професионално обучение провежда лицензирани курсове в град София и в страната, които се провеждат от хабилитирани преподаватели от УниБИТ и от преподаватели от партньорски организации. Преподавателите, провеждащи обученията по различните специалности са висококвалифицирани специалисти в областта си с дългогодишен опит. Курсистите имат реалната възможност да се потопят в атмосферата на работната обстановка още по време на самото обучение.

Дейността на ЦПО към УниБИТ е насочена в подкрепа на Националната стратегия за Учене през целия живот на МОН, като предоставя възможност за професионалната квалификация на:

 

  • безработни лица;
  • лица завършили средно образование, желаещи да придобият квалификационна степен и правоспособност за упражняване на професията;
  • специалисти, желаещи да придобият втора професия;
  • фирми, желаещи да повишат професионалната квалификация на служителите си;

 

Всеки един от специализираните курсове, предлагани от центъра за професионално обучение към УниБИТ отваря допълнителна врата на курсистите за професионална реализация на трудовия пазар у нас и в чужбина. Часовете за специфична и теоретична подготовка и основното практическо обучение за всички специалности се провеждат в реална работна среда.

 

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

На успешно преминалите пълната програма на обучение по теория и практика курсисти, ЦПО към УниБИТ издава Държавни Свидетелства за професионална квалификация по професията. За желаещите да преминат професионално обучение по част от дадената професия ЦПО към УниБИТ издава Удостоверения за професионална квалификация. 

Повече информация за предлаганите от ЦПО към УниБИТ специалности научете от страницата "Професии и специалности".

ВАЛИДИРАНЕ НА ЗНАНИЯ

ЦПО към УниБИТ предоставя възможност за Валидиране на знания по всяка една от предлаганите професии. Издават се: Удостоверение за валидиране на част от професия или Свидетелство за валидиране на професионална квалификация. И двата документа за валидиране признават доказани знания, умения и компетентности, придобити чрез самостоятелно учене или неформално обучение.

Повече информация за съществуващите възможности за валидиране на знания в ЦПО към УниБИТ научете от страницата "Валидиране на знания" или се свържете с нас.

 

ОБУЧЕНИЕ С ВАУЧЕРИ ПО ПРОГРАМА <АЗ МОГА ПОВЕЧЕ>

Център за професионално обучение към УниБИТ провежда  професионално обучение по специалности както и обучение с ваучери по програмата "Ваучери за заети лица" и "Аз мога повече". 

Повече информация за програмата, както и изискванията на Агенцията по заетостта можете да откриете на страницата "Обучение с ваучери".