Проекти

BG 2005/017-353.10-01-3.89 Развитие на мрежа от центрове за продължаващо обучение на библиотекари - организатори, обслужващи малките общини

Основната цел на проекта е да допринесе за практическото и качествено приложение на професионалната квалификация на активно търсещи работа лица в новия контекст на членството на България в ЕС, при съблюдаване на съответствието между придобитата квалификация и изискванията на националния и европейския трудов пазар. Това ще бъде постигнато посредством:
  • развитие на мрежа от центрове за продължаващо обучение на възрастни, разположени в близост до местните общини и съобразени с възникналите потребности на гражданите за търсене на работа и информация, отнасящи се до новата ситуация в България;
  • използване на съществуващата инфраструктура, възможностите за работа, капацитета на покриващите цялата страна мрежа от читалища, които съчетават в себе си публична библиотека, образователен и културно - обществен център;
  • организиране на продължаващо обучение от СВУБИТ, съвместно с Асоциацията на университетските библиотеки и Сдружението на софийските народни читалища.

Официален уеб сайт на проекта: http://llc.unibit.bg 

ДН 05/1 от 14.12.2016 г. Комуникационен модел на интерактивна образователна среда за непрекъснато и следдипломно професионално и продължаващо обучение в сферата на културните и творчески индустрии

Проектът следва приетата от Министерство на образованието и науката (МОН) Национална стратегия за учене през целия живот за периода 2014–2020 г., насочена към постигането на европейската рамка за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и включва всички области на ученето и насоките на рамковата програма „Хоризонт 2020“  на Европейския съюз в областта на научните изследвания и иновации. 

Националната стратегията за развитие на научните изследвания е разработена с разбирането, че научните изследвания, технологичното развитие и иновациите са двигател на съвременната икономика в модерните общества. Стратегията е съобразена с целите на Иновационната стратегия на Република България и мерките за нейната реализация, насочени към повишаване на конкурентоспособността на българската индустрия чрез укрепване на научния капацитет; на съвместни финансови инструменти в подкрепа на науката и иновациите и изграждане на центрове по компетентност в приоритетни за икономиката области.

Националната научна стратегия има за цел да създаде условия и подходяща среда за осигуряване на качествени научни изследвания чрез концентрация на ресурси в приоритетни области и чрез мерки за изграждане на ново поколение учени.

Официален уеб сайт на проекта: http://interaktivna-obrazovatelna-sreda.unibit.bg/