Нашата локация

Професия "Художник - изящни изкуства"

 

Професионалното обучение за продобиване на професионална квалификация по специалност “Илюстрация и оформление на книгата” по професия «Художник» е с продължителност от 960 учебни часа (около 1,5 година). ЦПО към УниБИТ предлага три форми на обучение: дневна, индивидуална и вечерна.

Кандидатите трябва да имат минимум завършено Средно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование.

Професионалното обучение завършва с изпит по теория и практика. Успешно преминалите курса на обучение ще получат Свидетелство за професионална квалификация по професия «Художник».

УЧЕБЕН ПЛАН ЗА НАЧАЛНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ С ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Loading...